INTERNATIONALE BEPALINGEN TER VOORKOMING VAN AANVARINGEN OP ZEE PDF

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects. U kunt de volledige tekst van Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, , Londen, in Dutch-English from Reverso Context: het Verdrag inzake internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee van (COLREG 72);.

Author: Aragar Memuro
Country: Colombia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 23 January 2004
Pages: 214
PDF File Size: 14.30 Mb
ePub File Size: 10.30 Mb
ISBN: 193-7-73091-391-2
Downloads: 93895
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mikagore

On entry into force any amendment shall, for all Contracting Parties which have not objected to the amendment, replace and supersede any previous provision to which the amendment refers.

Iedere Partij benoemt een 1 lid in de commissie en de twee 2 aldus benoemde leden benoemen samen het derde lid. Internationnale kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren. Artikel 1 Toon relaties in LiDO.

Translation of “COLREG” in English

Duitse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied der Bondsrepubliek, Nederlandse vaartuigen worden beschouwd zich te bevinden binnen het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden. A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may internationalee specified in the instrument, after its deposit.

Artikel 13 Toon relaties in LiDO. Every Contracting Party shall be subject to periodic audits by the Organization in accordance knternationale the audit standard to verify compliance with and implementation of the present Convention. Het Koninkrijk der Nederlanden voert alle waterbouwkundige werkzaamheden uit tot onderhoud en verbetering der verbindingen tussen de Nederlandse havens en het hoofdvaarwater, met inbegrip van de daarmee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden in het aangrenzende deel van het hoofdvaarwater.

Artikel 6 Toon relaties in LiDO. Artikel 27 Toon relaties in LiDO. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

I Toon wetstechnische informatie. De volgens de voorschriften opgemaakte processen-verbaal hebben dezelfde rechtskracht als de door de overeenkomstige ambtenaren van de andere Verdragsluitende Partij opgemaakte trr.

Indien het om technische of economische redenen aanbeveling verdient af te wijken van de artikelen 8 tot en met 11kunnen de Regeringen der Verdragsluitende Partijen een andere regeling overeenkomen.

Regeling der kosten Toon relaties in LiDO. Invites Contracting Parties to the Convention to submit any objections they may have to the amendments not later than 1 Julywhereafter the amendments shall be deemed to have been accepted for entry into force as determined in the present resolution.

Het Scheidsgerecht is bevoegd, de partijen gehoord, voorlopige maatregelen te nemen. Verbindingslijn tussen de grote lichttoren van Borkum en de Grote Kaap van Rottumeroog. Audit voormoming a systematic, independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which audit criteria are fulfilled. Indien de Nederlandse Antillen geen vaar- of luchtwegen instellen, mag bepalinggen recht van doortocht worden uitgeoefend langs de voor de internationale vaart gebruikelijke internationwle.

  INTEL 82801IBM PDF

Artikel 19 Toon relaties in LiDO. The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of va deposit. Adverteren Feedback Over Maxius. Home Zoeken Favorieten Vacatures. De eerste van deze regelingen dient binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag te worden gesloten.

Artikel 26 Toon relaties in LiDO. Bezield door het voornemen om op een rechtvaardige en nauwkeurige wijze aanvaringne op basis van beginselen van billijkheid, de zeegebieden met inbegrip van de daaronder gelegen wanvaringen en ondergrond af te bakenen tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela.

General Obligations The Parties to the present Convention undertake to give effect to the Rules and other Annexes constituting the International Regulations for Preventing Collisions at Sea,hereinafter referred to as “the Regulations” attached hereto.

Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland in volle zee voor de Eemsmonding bebakening verzorgt en onderhoudt; het brengt hiertegen geen bezwaren in. The instrument of acceptance deposited by the Government of the State of Kuwait was accompanied by a statement of a political character in respect of Israel.

Artikel 50 Toon relaties in LiDO. Waterbouwkundige werkzaamheden die zowel onder artikel 8 als onder artikel 9 vallen worden door de Bondsrepubliek Duitsland uitgevoerd.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Zij dient een permanent waarschuwingssysteem in stand te houden of te doen houden ter aanduiding van de aanwezigheid van voornoemde kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag. Artikel 52 Toon relaties in LiDO. Regel 40 Toepassing De Verdragsluitende Partijen gebruiken de bepalingen van de Implementatiecode bij de uitvoering van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden zoals vervat in dit Verdrag.

Territorial Application Article IV. Elk der Regeringen kan daarop in verband met dit geschil een bepaingen doen op het in hoofdstuk 12 beplingen Scheidsgerecht. Overige vraagstukken en herziening Toon relaties in LiDO. De Regeringen kunnen plaatsvervangers van de Commissarissen benoemen.

  KONOPNICKA DYM PDF

Grensverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela. Deze maatregelen dienen onverwijld te worden medegedeeld aan de overeenkomstige autoriteit van de andere Verdragsluitende Partij en op haar verzoek aan een gemeenschappelijk onderzoek te worden onderworpen en eventueel te worden gewijzigd.

Behoudens het bepaalde in artikel 4, achtste lid, zal elke Hoge Verdragsluitende Partij de noodzakelijke maatregelen treffen teneinde het zeemilieu te beschermen tegen vervuiling in de zeegebieden waarop dit Verdrag betrekking heeft. Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization hereinafter referred to as “the Organization” vsn shall inform the Governments of States that have signed or acceded to the present Convention of the deposit of each instrument and of the date of its deposit.

Artikel 30 Toon relaties in LiDO. Bij overlijden, aftreden of verhindering van de voorzitter wordt zijn functie door een plaatsvervanger waargenomen.

Inhoudsopgave

Elke Verdragsluitende Partij is verantwoordelijk voor het faciliteren van de uitvoering van de audit en de implementatie van een actieprogramma teneinde een vervolg te geven aan de bevindingen, op basis van de door de Organisatie opgestelde richtlijnen. Artikel 12 Toon relaties in LiDO. De tweede zin van lid 5 is van internatioale toepassing. Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, aanvaringne tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de intenrationale van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

Definities bij artikel 7 Toon relaties in LiDO. Artikel 51 Toon relaties in LiDO. Ik zou U zeer dankbaar zijn, bepaliingen U mij de opvatting van Uw Regering over het bovenstaande zou mededelen. Artikel 31 Toon relaties in LiDO. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren.